Trwa ładowanie...

Wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ

BPO&IT

O projekcie

Tytuł projektu: BPO&IT – „Wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. (POWR.03.01.00-00-O022/17).

Okres realizacji projektu: od 01.02.2018 r. do 31.05.2021 r.

Cel projektu: nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, w tym informatycznych, językowych, komunikacyjnych, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy dla studentów studiów stacjonarnych, inżynierskich I stopnia kierunku informatyka prowadzonych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach (WIiNoM) w Sosnowcu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców z sektora IT i BPO od kandydatów do pracy, poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, programu rozwoju kompetencji w tym: certyfikowanych szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami i włączanie pracodawców z sektora BPO i IT z województwa śląskiego w przygotowanie i realizację programów kształcenia w zakresie objętym projektem.

Planowane efekty: wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące technologii wykorzystywanych w firmach IT; dostosowanie kompetencji językowych do specyfiki branży; znajomość rozwiązań oferowanych przez firmy; umiejętność: pracy w zespole, selekcji i zastosowania danych, doboru strategii realizowania zadań, rozwiązywania problemów.

Wartość projektu: 518 775 PLN
Wkład funduszy europejskich: 437 223,57 PLN